Pribatutasun-politika

Erabiltzailearen datu pertsonalen erabilerari buruzko informazio xehatua, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 Erregelamenduan (EB) oinarrituta, zeinak, datu pertsonalen erabilera eta zirkulazio askea direla eta, pertsona fisikoak babesteari buruzko arauak ezartzen dituen (DBEO).

ARDURADUNA: Nor da erabiltzailearen datuen erabileraren arduraduna?

Hirukide: EUSKADIKO KIDE UGARIKO FAMILIEN ELKARTEEN FEDERAZIOA, HIRUKIDE (aurrerantzean, “Hirukide”)

IFK: G01285899

Eusko Jaurlaritzako erregistro-zenbakia: A/00098/1999

Telefono-zenbakia: 945 25 36 02

Posta elektronikoa: hirukide@hirukide.com

www.hirukide.com

Hirukide da datuen erabileraren arduraduna. Halaber, zerbitzuak eskaintzen dizkie erabiltzaileei, bazkideei, onuradunei eta webgune honen bisitariei.

XEDEA: Zein helbururekin erabiltzen ditugu datu pertsonalak?

Interesdunek helarazten diguten informazioa helburu hauek betetzeko erabiltzen dugu:

1.- Bazkideak kudeatu (ad.: elkarteko kide izatetik eratorritako kontabilitate-kudeaketa eta administrazio-lanak).

2.- Antola litezkeen ekitaldien eta jardueren berri eman (ad.: buletin elektronikoa, aldizkaria, SMSak…).

3.- Ekitaldiak kudeatu (ad.: ekitaldiak antolatzetik eta haietan izena ematetik eratorritako administrazio-lanak).

4.- Enpresek edota erakundeek bazkidetutako familientzat egiten dituzten produktu eta zerbitzuen eskaintzak eta sustapenak jakinarazi.

5.- Jarduerak egitean parte-hartzaileari eta bere ardurapeko adingabeei aterako irudiak erabili, gure webgunean edo barne-jakinarazpenetan hedatu ahal izateko.

6.- Boluntariotza kudeatu.

7.- Online-denda.

Erabaki automatizatuak, profilak eta aplikaturiko logika

Erabiltzaileak eskubidea izango du ondorio juridikoak dakartzan edo berarengan eragina duen eta erabilera automatizatuan bakarrik oinarrituta dagoen erabaki batek, profilen eraketa barne, eragin ez diezaion. Hirukidek aukera izango du profilen egokitasunaren gaineko aurreko erabakietan oinarritzeko; alabaina, ez dira inoiz erabakia hartzeko funtsezkoena izango. Ez da profilik egiten; informazioa jasotzen da, besterik ez, indarrean dagoen araudiari jarraiki. Ez da inoiz profil horretan oinarrituriko erabaki automatizaturik hartuko.

LEGITIMAZIOA ETA OINARRI JURIDIKOA: Zein da datuak erabiltzeko legitimazioa?

Erabileraren oinarri juridikoaren xehetasuna, legezko betebehar, interes publiko edo interes legitimoko kasuetan. Goian aipatu xede nagusiak direla eta, hona hemen erabilera egiteko legitimazioaren azalpena.

Xedea eta legitimazioa:

1.- Bazkide-eskaerak kudeatu.

a. Interesdunaren baimena: DBEO: 6.1. a) Interesdunak baimena eman zuen bere datu pertsonalak xede jakin baterako edo batzuetarako erabiltzeko.

b. Legezko betebehar bat betetzea: DBEO: 6.1. c) Erabilera beharrezkoa da erabileraren arduradunari aplika dakiokeen legezko betebehar bat betetzeko.

2.- Gure jardueren berri eman, eta haietan hartzen diren irudiak eta haiei buruz ematen diren iritziak Hirukideko foroetan erabili.

a. Interesdunaren baimena: DBEO: 6.1. a) Interesdunak baimena eman zuen bere datu pertsonalak xede jakin baterako edo batzuetarako erabiltzeko.

b. Interes legitimoa. DBEO: 6.1. f)

3.- Eskaintzak eta sustapenak.

a. Interesdunaren baimena: DBEO: 6.1. a) Interesdunak baimena eman zuen bere datu pertsonalak xede jakin baterako edo batzuetarako erabiltzeko.

b. Interes legitimoa. DBEO: 6.1. f)

4.- Boluntariotzaren kudeaketa.

a. Interesdunaren baimena: DBEO: 6.1. a) Interesdunak baimena eman zuen bere datu pertsonalak xede jakin baterako edo batzuetarako erabiltzeko.

b. Kontratu bat egikaritzea: DBEO: 6.1. b) Kontratu bat egikaritzeko -interesduna aldeetako bat izanik- edo, interesdunak eskatuta, kontratu aurreko neurriak aplikatzeko beharrezkoa den erabilera.

5.- Online-dendaren kudeaketa.

c. Kontratu baten egikaritzea: DBEO: 6.1. b) Kontratu bat egikaritzeko -interesduna aldeetako bat izanik- edo, interesdunak eskatuta, kontratu aurreko neurriak aplikatzeko beharrezkoa den erabilera.

Erabiltzaileak bermatu du Hirukideri helarazitako datu pertsonalak egiazkoak direla. Halaber, bere gain hartu du aipatu datuetan izan litekeen aldaketa oro jakinarazteko ardura, elkarteak ahalik eta zerbitzurik onena eskaintzen jarraitu ahal izateko. Hirukideri edozein bidetatik igortzen zaion informazioa benetakoa izan beharko da, eta ez du hirugarrenen eskubiderik urratuko, ez eta indarrean dagoen legerik ere.

Datuak jakinarazteko betebeharra eta ez betetzearen ondorioak

Eskatutako datuak beharrezkoak dira Hirukiderekin kontratatu ahal izateko. Informazio guztia eskuratu ezean, ezin izango da Hirukiderekin kontratu-harremanik izan.

KONTSERBAZIOA: Noiz arte gordeko ditugu datuak?

Datuak beren erabilera eragin duen xedea bukatu arte gordeko dira. Orduan, datuak blokeaturik gordeko dira, egon litezkeen lege- edo administrazio-eskaerei begira, horiek iraungi arte.

HARTZAILEAK: Nori jakinarazten zaizkio datuak?

Hartzaileak edo hartzaile-kategoriak:

1.- Federazioko kide diren elkarteei.

2.- Espainiako Kide Ugariko Familien Federazioari.

3.- Aholkularitzei eta informatika-kudeaketaren arloko enpresei.

Era berean, hurrengo hauek erabiltzailearen datu pertsonalak erabili ahal izateko esanbidezko adostasuna dakarte: bazkide gisa parte hartzeko inprimakia betetzeak eta bidaltzeak, norbanakoen dohaintzetarako inprimakiak eta elkarteari helarazten zaion beste inprimaki edo mezu elektroniko orok, baldin eta haren datu pertsonalak bertan jasota badaude. Orobat, horiek guztiek aukera emango diote Hirukideri interesgarritzat jotzen dituen jakinarazpenak eta informazioak erabiltzaileari igortzeko, Fundazioaren jomugak oinarri beti, eta interesdunak kontrakoa adierazi ezean. Informazio hori Hirukideren eta bazkideen, laguntzaileen, dohaintza-emaileen edo harpidedunen arteko harremanetan baino ez da erabiliko. Edozelan ere, erabiltzaileak komunikazio-zerbitzuko harpidetza bertan behera utzi ahal izango du, jasotzen duen jakinarazpen bakoitzean.

Arestian aipatu hartzaileak ez direnei ez diegu datu pertsonalik helaraziko, kasu hauetan salbu: interesdunei horren berri ematen zaienean, lege eta araudi aplikagarriek hala eskatzen dutenean; eta auzitegi, gobernu-erakunde edo erakunde ikuskatzaile edo arautzaile batek hala agintzen duenean —zerga-arloko agintariak barne―.

Egokitzapen-erabakiak, bermeak, arau korporatibo lotesleak edo egoera zehatz aplikagarriak.

ESKUBIDEAK: Zein dira erabiltzailearen eskubideak bere datuak helarazten dizkigunean?

Erabiltzaileak helarazten dizkigun datuei dagokienez, nola egikari ditzake sarbide-, zuzenketa-, baliogabetze- eta eramangarritasun-eskubideak? Nola muga edo uka dezake datuen erabilera?

Hauek dira DBEOk aitortutako eskubideak:

– Datu pertsonalak eskuratzeko eskaera-eskubidea,

– Datuak zuzentzeko edo baliogabetzeko eskaera-eskubidea,

– Datuen erabilera mugatzeko eskaera-eskubidea,

– Datuen erabileraren aurka egiteko eskubidea,

– Datuen eramangarritasun-eskubidea;

Bere eskubideak egikaritzeko, interesdunak mezu elektroniko bat bidali beharko du arestian aipatu helbidera, zein eskubide egikaritu nahi duen adierazita eta NA erantsita —erabiltzailea nor den jakiteko―.

Halaber, Hirukidek Kontrol Agintaritza eskudunera birbidera dezake interesduna, egikari ditzakeen eskubideei buruzko informazio osagarria eskura dezan.

www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html

Zein dira erabiltzailearen eskubideak bere datuak helarazten dizkigunean?

Pertsona orok du Hirukide berari dagozkion datu pertsonalak erabiltzen ari den egiaztatzeko eskubidea. Gainera, interesdunek beren datu pertsonalak eskuratzeko eskubidea dute, bai eta okerrak direnen zuzenketa eskatzekoa ere. Era berean, zenbait arrazoi tarteko, datuak baliogabe daitezen eskatu ahal izango dute; besteak beste, datuak jasotzeko xedea aintzat hartuta, jada beharrezkoak ez direnean. Egoera jakin batzuetan, interesdunek beren datu pertsonalen erabilera mugatzeko eskatu ahal izango dute; kasu horietan, datuak erreklamazioak egiteko edo horiei aurre egiteko baino ez dira gordeko. Orobat, beren egoerarekin lotutako zioak direla eta, interesdunek datuen erabileraren aurka egin ahal izango dute. Horrela izanez gero, Hirukidek datuak erabiltzeari utziko dio. Halere, elkarteak premiazko arrazoi legitimoengatik erabili ahal izango ditu, bai eta erreklamazioak egiteko edo horietaz babestu ahal izateko ere.

Hirukideren pribatutasun-politikak hauxe bermatuko du beti: interesdunek sarbide-, zuzenketa-, baliogabetze- eta aurkaratze-eskubideak egikaritu ahal izatea. Horretarako, beren nahia idatziz helarazi beharko diote elkarteari, arestian adierazitako helbidean eta legeak aurreikusitakoari jarraiki.

DBEO-K ONARTURIKO ESKUBIDEAK:

1) SARBIDE-ESKUBIDEA

Erabiltzaileak honen berri izateko eskubidea du:

Erabileraren xedeak, erabiltzen diren datu pertsonalen kategoriak eta egin litezkeen datu-jakinarazpenak eta horien hartzaileak. Ahal izanez gero, datuen kontserbazio-epea, eta, ezin bada, epe hori zehazteko irizpideak. Horrez gain, eskubide hauek dituela: datuak zuzentzeko edo baliogabetzeko eskaera-eskubidea, erabilera mugatzekoa edo horren aurka egitekoa, eta Kontrol Agintaritzaren aurrean erreklamazio bat aurkezteko eskubidea. Halaber, datuen nazioarteko eskualdatzea gertatuz gero, berme egokiei buruzko informazioa jaso behar du. Azkenik, erabaki automatizatuak (profilak barne) daudela, zein logika aplikatu den eta zein izango diren erabilera horren ondorioak.matizadas (incluyendo perfiles), la lógica aplicada y consecuencias de este tratamiento.

2) ZUZENKETA-ESKUBIDEA

Datu okerrak zuzentzeko eskubidea ez ezik, osatugabeko datu pertsonalak osatzeko eskubidea ere badu, zeina adierazpen gehigarri bat eginez ere egikari dezakeen.

3) BALIOGABETZE-ESKUBIDEA (“AHAZTUA IZATEKO ESKUBIDEA”)

Eskubide hau egikarituz, hauxe eska dezake:

Aurreikusitako baldintza jakin batzuetan, datuak beharrezko luzamendurik gabe ezabatzeko; esate baterako, legez kontrako erabilera egiten denean edo datuen bilketa edo erabilera eragin zuen xedea desagertu egin denean. Haatik, araututako salbuespen batzuen arabera, ezin izango du eskubide hau egikaritu, esate baterako, adierazpen- eta informazio-askatasunerako eskubidea nagusitu behar denean.

4) ERABILERA MUGATZEA

Eskubide honek hauxe ahalbidetzen du:

Arduradunari erabilera eteteko eskatzea, egoera hauetan:

Alde batetik, datuen zuzentasuna aurkaratu denean, arduradunak zuzentasuna egiaztatu bitartean. Bestetik, interesdunak datuen erabilera aurkaratzeko eskubidea egikaritu duenean, arduradunaren arrazoi legitimoak interesdunarenei nagusitzen zaizkien egiaztatu bitartean.

Arduradunari datu pertsonalak gordetzeko eskatzea, egoera hauetan:

Lehenik eta behin, legez kontrako erabilera dagoenean, interesdunak bere datuak baliogabetzeko barik mugatzeko eskatzen duenean. Bigarrenik, arduradunak datuak dagoeneko ez dituenean behar erabileraren xederako, baina interesdunak bai erreklamazioak egiteko edo defendatzeko.

5) DATUEN ERAMANGARRITASUNA

Erabiltzaileak datu pertsonalak formatu egituratu batean jaso ahal izango ditu, erabilera komun eta irakurketa mekanikoko batean, eta beste arduradun bati helarazi ahal izango dizkio, betiere teknikoki posible izanez gero. Bestetik, interesdunak espresuki emango du baimena eramangarritasuna eskatzen denean bere datu pertsonalak lagatzeko, datuok jakinarazte aldera, horrela dagozkion eragiketak burutu ahal izateko.

6) AURKARATZE-ESKUBIDEA

Aurkaratze-eskubidea egikarituz, bere datu pertsonalak erabiltzeari uko egin ahal izango dio:

* Bere egoerarekin loturiko arrazoiak direla eta, bere datuak erabiltzeari utzi behar zaionean, baldin eta ez bada egiaztatzen interes legitimo bat dagoela edo ez bada beharrezkoa erreklamazioak jartzeko edo defendatzeko.

* Erabileraren xedea zuzeneko marketina denean.

7) ERABAKI INDIBIDUALIZATUEN XEDE EZ IZATEKO ESKUBIDEA

Erabiltzaileak eskubidea du ondorio juridikoak dakartzan edo berarengan eragina duen eta erabilera automatizatuan bakarrik oinarrituta dagoen erabaki batek, profilen eraketa barne, eragin ez diezaion. Salbu eta:

Kontratu bat sinatzeko edo gauzatzeko beharrezkoa denean. EBko edo Estatu kideetako Zuzenbidean onartuta dagoenean, egintzen titularraren eskubideak eta askatasunak babesteko neurri egokiekin. Datuen titularraren esanbidezko baimena dagoenean.

Emandako baimena baliogabetzeko eskubidea

Erabiltzaileak edozein unetan egin diezaioke uko e-postaz informazioa jasotzeari. Erabilera nagusirako baimena ukatuz gero, ezingo gara berarekin harremanetan egon.

Kontrol Agintaritzaren aurrean erreklamazioa egiteko eskubidea.

Kontrol Agintaritzaren aurrean eskubideen zaintzari buruzko erreklamazio bat aurkezteko eskabidea.

https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html

ITURRIAK. JATORRIA: Nola eskuratzen ditugu datuak? Eta nola erabiltzen ditugu?

Datuen jatorriari buruzko informazio xehatua, baita sarbide publikoko iturrietatik eratorriak badira ere.

Goian aipatu helburuak betetzeko, datu pertsonalak biltzen edo jasotzen ditugu:

– Interesdunen euren bidez (ad.: webgunean alta ematean edo alta gauzatzeko bidaltzen den kide ugariko familia-tituluaren bidez).

Halaber, interesduna ez dago behartuta bere kontua erregistratzeko beharrezkoa ez den datu pertsonalik jakinaraztera.

Nola erabiltzen ditugu datuak.

Erabiltzailea informatuta egon dadin

Erabiltzaileak argi izan behar du e-posta bidezko bere datuak erabiltzen ditugula gure zerbitzuei dagokienez edukien gaineko iradokizunak eta esperientziarik esanguratsuenak eskaintzeko (ad.: gure jarduerei buruzko newsletterra).

Jakinarazpenak

Produktu digital honen erabiltzaileek beren helbide elektronikoa jakinarazi beharko balute, eskaintzen ditugun zerbitzuetako batzuk eskuratu ahal izateko, adierazi ahal izango dute ez dutela nahi jaso Hirukidek bidal lezakeen inolako jakinarazpenik, betiere zerbitzua eskatzeko xedearekin zorrozki lotuta egon ezean, adibidez: berresteko e-postak, egindako transakzioen gaineko informazioa, edo zerbitzuetan edota deskontu-kodeak eskuratzeko baja edo alta berresteko jakinarazpenak. Era berean, baliteke Hirukide posta elektronikoz ez ezik, telefonoz ere jartzea harremanetan erabiltzailearekin.

Erabiliko diren datuen kategoriak

“Datu pertsonalen” baitan, pertsona fisiko bat zuzenean edo zeharka ezagutzea ahalbidetzen duen edozein informazio dago; adibidez, izen-abizenak, pertsona zuzenean ezagutzeko, eta Nortasun Agiria, zeharka egiteko.

Hauek dira datuen kategoriak:

– Nortasunarekin loturikoak: izenak, helbideak, telefono-zenbakiak…

– Erakunde publikoek ematen dituzten nortasun kodeak edo pasahitzak (ad.: pasaportea, NA).

– Datu ekonomikoak (kontu korronte zenbakia).

– Cookieei buruzko informazioa (ad.: antzeko cookieak eta teknologiak webguneetan. Ikus, halaber, gure Cookieen Politika).

Ez dira erabiltzen bereziki babesturiko datuak.

SEGURTASUN-NEURRIAK: Nola babesten ditugu datuak?

Hirukidek ezarriak ditu datuen segurtasuna eta osotasuna bermatzeko hartu beharreko neurri teknikoak eta antolaketari dagozkionak; horrela, halaber, datuak ez dira eraldatuko, galduko edota baimenik gabe erabiliko edo eskuratuko.

JABETZA INTELEKTUALA

Hirukideren webgunean eskura dauden eduki guztiak jabetza intelektual eskubideen mende daude.